DESKTOP-0FT47VC_20200909-罗贤丞

问题

public V put( K key , V value ) {
    for( int i = 0 ; i < counter ; i++ ) {
      ItlaobingEntry<K,V> e = table[i] ;
      if( e.getKey() == key || e.getKey().equals( key ) ) {
        V oldValue = e.setValue( value );
        return oldValue ;
      }
    }
    ItlaobingEntry<K,V> entry = new ItlaobingEntry<>(key,value);
    table[ counter ] = entry ;
    counter++;
    return null ;
  }

if语句里面的e.getKey() == key与e.getKey().equals( key ),不应该是等效的吗?为什么两个都得写?

解决

public V put( K key , V value ) {
    for( int i = 0 ; i < counter ; i++ ) {
      ItlaobingEntry<K,V> e = table[i] ;
      K x ;
      if( ( x = e.getKey() ) == key || ( x != null && x.equals( key ) ) ) {
        V oldValue = e.setValue( value );
        return oldValue ;
      }
    }
    ItlaobingEntry<K,V> entry = new ItlaobingEntry<>(key,value);
    table[ counter ] = entry ;
    counter++;
    return null ;
  }

==可以比较null,equals不能比较null,所以两个都要写。

吐槽

公寓左手边的那个电梯的关门键总是出问题。

标签


© 2021 成都云创动力科技有限公司 蜀ICP备20006351号-1