DESKTOP-6MK5BDT_20200828-姚玉龙

1、问题

比较二维数组的每一列,然后把较小的一个输出到一个一维数组中

int[][] nums = new int[][] { { 45, 67, 78, 54, 34, 56 }, { 56, 78, 47, 89, 34, 33 },
{ 78, 54, 32, 41, 900, 987 }, { 74, 569, 231, 43, 6, 44 } };


  int[] temp = new int[nums.length];

  int[] results = new int[nums[0].length];

  for (int i = 0; i < results.length; i++) {
    for (int j = 0; j < nums.length; j++) {
      temp[j] = nums[j][i];
    }
    Arrays.sort(temp);
    results[i] = temp[0];
  }

2、吐槽

最近的各种方法大全看起来很牛批,就是没记住

标签


© 2021 成都云创动力科技有限公司 蜀ICP备20006351号-1