DESKTOP-7D2I5KK_20200902-郎航

问题

LocalDate localDate = LocalDate.now();
    System.out.println( localDate );
    System.out.println( localDate.getClass().getName() );
    
    java.sql.Date sqlDate = java.sql.Date.valueOf( localDate );
    System.out.println( sqlDate );
    System.out.println( sqlDate.getClass().getName() );

//2020-09-02
//java.time.LocalDate
//2020-09-02
//java.sql.Date

解决

java.sql.Date 中的 valueOf( LocalDate ) 可以将 LocalDate "转换" 为 java.sql.Date

吐槽

下午刚开始的时候脑袋总是昏沉沉的,反应过来的时候好像已经讲好远了。