DESKTOP-7J91214_20200907-张军强

1.问题

public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    int[] a = {1 , 3 ,5};
    int[] b = {1 , 3 ,5};
    System.out.println(a == b);         //false
    System.out.println(a.equals(b));      //false 
    System.out.println(Arrays.equals(a, b));  //ture
  }
}

数组是一种引用数据类型,继承了Object类,Object.equals() 方法比较的是两数组的地址,相当于 == 的作用;

Arrays.equals() 是遍历数组中的元素,进行逐一比较,比较两数组中的内容是否相等。

2.吐槽

还是窗户边好,凉快很多,这边是真的热,容易犯困