DESKTOP-86ONKLH_20200901-刘天阳

1、问题

public class A {
  public A(int n){
    System.out.print("A");
  }
}
public class B extends A{
  public B(){
    System.out.print("B");
  }
  public static void main(String[] args) {
    B b = new B();
  }
}

因为B类的父类缺少一个无参构造方法,在类没有提供任何构造方法时,会提供一个无参的,方法体为空的默认构造方法,一旦提供了自定义的构造方法,将不再提供这个默认的构造方法。需要在子类中显式调用父类有参构造或者在父类中书写无参构造。

2、吐槽

早上冻死,明天穿外套。

标签


© 2021 成都云创动力科技有限公司 蜀ICP备20006351号-1