DESKTOP-E68IKVH_20200907-魏海荣

一问题:

public static void main(String[] args) {

  // 声明Bag类型的变量时在< > 中所指定的String就是 类型参数 (实参)
  Bag<String> b = new Bag<String>(); // JDK 1.6
  b.add( "孙行者" );
  b.add( "行者孙" );
  b.add( "者行孙" );
  System.out.println( b );
  System.out.println(b.toString());
  
  // 声明Bag类型的变量时在< > 中所指定的Integer就是 类型参数 (实参)
  Bag<Integer> a = new Bag<>(); // JDK 1.7 : 菱形语法
  a.add( 9527 );
  a.add( 8526 );
  a.add( 10086 );
  a.add( 10010 );
  a.add( 10000 );
  System.out.println( a );
  
  a.clear();
  System.out.println( a );
  System.out.println( a.size() + " , " + a.isEmpty() );

}

System.out.println( b );
System.out.println(b.toString());

为什么这儿有没有toString()都一样呢

二吐槽:

天气好热,同学们都很热闹。