DESKTOP-EA11HIB_20200902-蒋宇飞

一、问题

public class Human {
  
  static String home = "地球" ;
  String name = "人" ;
  
  public static class Brain { // nested class (嵌套类)
    
    String name = "脑子" ;
    
  }
  
  public class Heart { // non-static member class (实例内部类)
    
    String name = "心脏" ;
    
  }
  public static void main(String[] args) {
    
    Brain brain = new Brain();
    System.out.println( brain.name );
  
    Human h = new Human(); // enclosing instance  
    // non-static member class 依赖于外部的 enclosing instance 创建
    // 对于 实例内部类来说,必须首先创建 宿主类 的实例后 才能创建 实例内部类 的实例
    Heart heart = h.new Heart();
    System.out.println( heart.name );
    
  }
  
}

对于实例内部类来说,必须首先创建宿主类的实例后 才能创建实例内部类的实例

而对于嵌套类,可以直接创建其实例,static 是“属于类的”,究竟该怎么用

二、感想

还是难受,继续坚持

标签


© 2021 成都云创动力科技有限公司 蜀ICP备20006351号-1