DESKTOP-F6K5GEP_20200909-崔婧涓

一、问题

什么是手动装箱和自动装箱,什么是手动拆箱和自动拆箱。

解决

  
  // auto-boxing(自动装箱)
  Integer x = 100 ; 

  // 手动装箱
  Integer x = Integer.valueOf( 100 );
  System.out.println( x ) ;
  
  Long o = 1000L ; 
  Long o = Long.valueOf( 1000L ) ;
  System.out.println( o ) ;  int p = 1001 ;

  // auto-unboxing(自动拆箱)
  Integer x = Integer.valueOf( 10000 ) ;
  System.out.println( x ) ;

  // 在遥远的 JDK 1.5 之前 
  p = p + x.intValue() ; 
  p = p + x ;
    
  System.out.println( "- - - - - - - -" );
    
  Integer w = 1000 ; // auto-boxing
  int y = 1000 ;
  System.out.println( w == y ) ;

二、吐槽

今天天气很反常,不过挺凉快的。

祝老韩和佟姐节日快乐呀!