DESKTOP-FKKMCTR_20200905-张森

所遇问题

1.倒叙输出一个字符串?

public class Base {
  
  private static void a(String str) {
     
    char[] chr = str.toCharArray();
    
    for (int i = chr.length-1 ; i >= 0; i--) {
      System.out.print(chr[i]);
    }
    System.out.println("\t");
 
  }
  private static void b(String str) {
     
    if (str.length() == 1)
      System.out.println(str);
    else {
      String subString1 = str.substring(0, str.length() - 1);
      String subString2 = str.substring(str.length() - 1);
 
      System.out.print(subString2);
 
      b(subString1);
    }
 
  }
  private static void c(String str) {
     
    StringBuffer buffer = new StringBuffer(str);
    System.out.println(buffer.reverse());
 
  }
  private static void d(String str) {
     
    StringBuffer a = new StringBuffer();
    String subString2 = "";
    for (int i = str.length(); i > 0; i--) {
      subString2 = str.substring(i - 1, i);
      a.append(subString2);
    }
    System.out.print( a);
  }
  public static void main(String[] args) {
      String str = "abcd";
      a(str);
      b(str);
      c(str);
      d(str);

  }


}

吐槽

​ 有时间你的眼睛看到的并不是你所知道的,只有你真正的去写得时候,你才会发现好多代码你可以看的懂,但是就是写不出来。所以以后有时间就在纸上写吧。毕竟朱熹曾经说过"纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。"